30-12-05

Nieuw-Iaerswensch

Nieuw-Iaerswensch

 

Eerst voor allen, Lieve Vrienden,

Wensch ick u een Saligh Iaer:

‘k Wensch u, ’t ghen’ick wensch te vinden

In deês weirelt en hier naer.

 

‘k Wensch u in dit droevig leven

Al het ghen’ u saligh is,

Soo’t den Heer belieft te gheven,

Blijdtschap ofte droefenis.

 

Voorspoet ofte swaerigheden,

Peys of Oorloogh, lust of pijn,

sieckten off ghesonde leden,

want het kan al saligh sijn.

 

Rijckdom, Armoe’, loff en schande

Schoonheydt ende leelijckhydt,

Kleyn en groot sijn van verstande

Baet off schaet de saligheydt.

 

Eer is goedt, en oock wel schaelijck,

Schande, rijckdom, arremoe’,

Leeft ghy daer in wel off quaelijck,

Daer staet wel off quaelijck toe.

 

Kort dan: ‘k Wensch dat Godt wil geven

Dat ghy desen korten tijdt

Sus in uwen staet moôght leven

Dat ghy naermaels saligh sijt.

 

Dat ghy naermaels moôght genieten

D’eyndeloose eeuwigheydt,

Die u noeyt en sal verdrieten

Om haer vreught en vrolijckheydt.

 

Ia, kost ick u die soo schencken,

Gh’lijck ick die wel wenschen kan,

‘k Saude (sonder langh te dencken)

maecken daer mijn giftien van.

 

Maer al kan het soo niet wesen

Dat ick u den hemel schenck:

‘k Sal u hier eens laten lesen

hoe ick daer te komen denck.

 

En in plaetse van ver-eeren

Gh’lijck men op deês tijden plagh,

Sal ick u daer voren leren

Lesen in den Almanach.

 

G’hebt soo menigh hondert reysen

Inden Almanach ghesien,

Sonder eens misschien te peysen

Wat u kan en sal gheschiên.

 

G’Hebt daer in naer ’t weêr ghekeken

Off het schoon off vuyl sal sijn,

Naer het op-staen, naer het breken

Vande Son’, en maene-schijn.

 

Dickmaels sonder eens te dencken

Dat den Schepper dit al gheeft

Om den mensch alsoo te wencken

Tot de schoonheydt daer hij leeft.

 

G’Hebt oock menighmael ghelesen

Ende de Cronijck bespeurt

Watter wonders al voor desen

Inde weirelt is ghebeurt.

 

Hoe langh dat het is gheleden

Dat den Heer de weireldt schiep

En hoe dat den tijdt tot heden

Wonderlijck voort henen liep.

 

Hoe de menschen sijn verschenen,

Hoe de steden sijn vergaen,

Wegh, vernietight en verdwenen,

Hoe hier niets en fier blijft staen.

 

Sonder (derf ick wel ghelooven)

Dat ghy eens ghedachtigh sijt,

Dat, ghelijck die sijn verschoôven,

Ghy sult schuyven metter tijdt.

 

Sonder daer iet uyt te trecken

‘tGhene, tot de saligheydt

van uw ziele saude strecken

Waer nochtans soo veel aen leyt.

 

Neemt en leest dan dese glossen:

‘k Gheeff u desen Almanach,

Om u selven te verlossen

Inden alderdroeffsten dagh.

 

Maer om uw verstand te slijpen

Geldt nogh ene gulden regel:

Leest om geestelyck te rijpen 

Elcken dag de ‘Vrij van Seegel’.

 

(Petrus Croon, 1665) 


14:51 Gepost door Luc van Balberghe | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

Nieuwjaarswens
nieuwjaarswens
Mr. van Balberghe, Gezond, naarstig, vlaams: dat zijn mijn wensen voor 2006. En, als 't ook maar even kan, een goede vlaamse krant.


Job willy.vandersmissen@telenet.be

Gepost door: willy vandersmissen | 01-01-06

wens wensen
mijn allerbeste wensen voor het komende jaar 2006

Gepost door: fijne frietjes | 01-01-06

2006 Ook deze witte zwaan wil u bij deze de beste wensen over brengen voor 2006... moge dit jaar U alles brengen wat u maar wenst... maar vooral een goede gezondheid en het behoud van een leuke , objectieve maar toch ook kritische pen!

Gepost door: witte zwaan | 01-01-06

een beetje later dan een ander kom ik je hier toch een goed nieuw jaar wensen.Ik heb met veel geduld de hele tekst gelezen.groeten Aannemie

Gepost door: annemie | 07-01-06

'k wil u echter toch nog melden
zalig en gelukkig jaar
'k laat de gulden regel gelden
beter laat dan nooit niewaar!

Gepost door: jos | 20-01-07

De commentaren zijn gesloten.