02-08-05

Zonder taks en zonder stempel!

Zonder taks en zonder stempel!
 
De naam van deze weblog zegt het zelf: vrij. Hier kan (bijna) alles en moet er niets. Deze eerste posting gaat over niks bijzonders, behalve over wat mogelijk nog komt. Informatie, commentaar, bedenkingen,... bij de dagelijkse actualiteit. Achtergronden waar journalisten niet (meer) (mogen) over schrijven. Niet dé grote Waarheid, maar mijn kleine waarheid. Vooral mijn twijfels ook. Het belangrijkste is dat we blijven nadenken over wat rond ons gebeurt. En dan mogen we de bal al eens misslaan. Nooit geschoten, is altijd naast de roos.
Tracht vooral niet me in een hoek te duwen, want ik hoor in geen enkele hoek thuis. Ik ben niet links, niet rechts, niet averechts. Ik gun iedereen zijn of haar opvatting, maar heb wel de pest aan kortzichtige, onverdraagzame mensen - aan welke kant ze zich ook bevinden. Ik sta open voor argumenten die doordacht zijn. Ze mogen fout, zelfs demagogisch zijn, maar de houding 'Ik zeg het omdat het zo is en het is zo omdat ik het zeg' is niet aan mij besteed.

Ik ben geen kameleon die om de haverklap van kleur verandert, maar ik ben een bonte pauw die van alle kleuren een beetje heeft.
Ik kom uit een Vlaams en christelijk gezin, waar me geleerd werd te geven om de minderbedeelden in onze maatschappij, respect op te brengen voor onze natuur en die van de volgende generaties, breed te denken en geen doctrine aan te kleven zonder dat ze voldoende onderbouwd was. Verder ben ik opgegroeid met een zekere orde, regelmaat, discipline en duidelijke afspraken. Dit alles heeft me geholpen te worden wie ik ben en hoe ouder ik word, hoe meer ik er het belang van inzie.
In welke partij hoor ik dan thuis? In elke partij (h)erken ik wel iets, maar geen enkele kan me helemaal overtuigen.
Mijn stemgedrag? Ik kies bewust voor ménsen, ongeacht hun partij.

Nog verder geïnteresseerd? Kom dan elke dag eens kijken of er iets nieuws staat en zeg het voort.
Weet je 't beter? Loop dan rustig achter je vlag aan, maar kom niet klagen als je - verblind door oogkleppen - in een str... trapt.
 

13:41 Gepost door Luc van Balberghe | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren

Een echte journalist Veel journalisten schrijven en laten meer vragen open voor de lezer , dan er beantwoord worden. Omdat ze zichzelf niet in de plaats kunnen stellen an de lezer. Omdat ze de vragen die de lezer zich stelt, niet kunnen voorstellen. Erger nog, omdat ze onbekwaam zijn iets te ontleden en te ontdekken waar er vragen zullen gesteld worden. En als laatste, omdat ze bevooroordeeld zijn en verzwijgen wat de lezer wil weten. Want vrij elke mening verkondigen is een lachertje, want langs alle kanten is er druk om dat niet te doen. Om niet te zeggen dat een vrije mening verboden is!

Gepost door: Willy Degheldere | 03-08-05

Geen persvrijheid? Helaas sla je de spijkers op de kop. Alleen met de laatste zin ben ik het niets eens. Er is wel degelijk persvrijheid in ons land. Ze is zelfs grondwettelijk gegarandeerd. Als dat niet zo was zou een blog als deze of zoals De Muurkrant van jou, of een magazine zoals Achter het Nieuws onmogelijk zijn. Ik was in landen waar dat dus inderdaad niet kan. Maar het feit dat er bij ons toch persvrijheid is, maakt de situatie nog schrijnender. Het betekent dat de media-actoren (uitgevers, hoofdredacteurs, journalisten) er te weinig gebruik van maken. Dat ze zwichten voor druk, dat ze zichzelf omkopen voor hun eigen kleine belangetjes, dat ons-kent-ons een te grote rol speelt en wolven elkaar ook niet verscheuren, dat ze hun ziel verkopen of dat ze als angsthazen zwijgen uit vrees voor drie kartonnen tanks in een zandstorm.
De wetgever voorziet in ons land gelukkig een absolute persvrijheid. Het zijn vooral de persmensen zelf die ze beknotten. (Al kan ik er in sommige gevallen begrip, zelfs respect, voor hebben: een journalist met tientallen jaren dienst, op meer dan middelbare leeftijd en met studerende kinderen, heeft het recht om soms toe te geven aan druk als zijn baan ervan afhangt)

Gepost door: Luc van Balberghe | 04-08-05

Valsheid van de uitleggers van de wet. Daarom: "Om niet te zeggen dat een vrije mening verboden is!" Grondwettelijk gegarandeerd, behalve.......en dan begint het! enz. Of nog beter: je mag alles zeggen , maar achteraf zullen we je wel vinden! Dat is valsheid vanwege de wetgever of van die de wet uitleggen op hun manier. Erger dan bij een dictatuur, waar men duidelijk vooraf weet wat men niet mag zeggen of schrijven. Dan waagt het ook niemand.

Gepost door: Willy Degheldere | 04-08-05

Graag uw mening over de volgende wet: 7 APRIL 2005. - Wet tot bescherming van de journalistieke bronnen.

Bron : JUSTITIE
Publicatie : 27-04-2005
Inwerkingtreding : 07-05-2005
Dossiernummer : 2005-04-07/47

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. De bescherming van de bronnen als bepaald in artikel 3, genieten de volgende personen :
1° journalisten, dus eenieder die als zelfstandige of loontrekkende werkzaam is, alsook iedere rechtspersoon, en die regelmatig een rechtstreekse bijdrage levert tot het verzamelen, redigeren, produceren of verspreiden van informatie voor het publiek via een medium;
2° redactiemedewerkers, dus eenieder die door de uitoefening van zijn functie ertoe gebracht wordt kennis te nemen van informatie die tot de onthulling van een bron kan leiden, ongeacht of dat verloopt via het verzamelen, de redactionele verwerking, de productie of de verspreiding van die informatie.

Art. 3. De personen bedoeld in artikel 2 hebben het recht hun informatiebronnen te verzwijgen.
Met uitzondering van de gevallen bedoeld in artikel 4, kunnen zij er niet toe worden gedwongen hun informatiebronnen vrij te geven en inlichtingen, opnames en documenten te verstrekken die onder meer :
1° de identiteit van hun informanten kunnen bekendmaken;
2° de aard of de herkomst van hun informatie kunnen prijsgeven;
3° de identiteit van de auteur van een tekst of audiovisuele productie kunnen bekendmaken;
4° de inhoud van de informatie en van de documenten zelf kunnen bekendmaken, indien daarmee de informant kan worden geïdentificeerd.

Art. 4. De personen bedoeld in artikel 2 kunnen enkel op vordering van de rechter ertoe gedwongen worden de informatiebronnen bedoeld in artikel 3 vrij te geven, indien die van aard zijn misdrijven te voorkomen die een ernstige bedreiging opleveren voor de fysieke integriteit van één of meer personen, daarin begrepen de misdrijven bedoeld in artikel 137 van het Strafwetboek, in de mate zij de fysieke integriteit in het gedrang brengen, en indien de volgende cumulatieve voorwaarden vervuld zijn :
1° de gevraagde informatie is van cruciaal belang voor het voorkomen van deze misdrijven;
2° de gevraagde informatie kan op geen enkele andere wijze verkregen worden.

Art. 5. Opsporings- of onderzoeksmaatregelen zoals fouilleringen, huiszoekingen, inbeslagnemingen, het afluisteren en opnemen van telefoongesprekken mogen niet slaan op gegevens die betrekking hebben op de informatiebronnen van de personen bedoeld in artikel 2, tenzij die gegevens kunnen voorkomen dat de in artikel 4 bedoelde misdrijven worden gepleegd, en met naleving van de daarin bepaalde voorwaarden.

Art. 6. De personen bedoeld in artikel 2 kunnen niet op grond van artikel 505 van het Strafwetboek worden vervolgd als zij hun recht uitoefenen om hun informatiebronnen te verzwijgen.

Art. 7. Ingeval het beroepsgeheim in de zin van artikel 458 van het Strafwetboek wordt geschonden, kunnen de personen bedoeld in artikel 2 niet op grond van artikel 67, vierde lid, van het Strafwetboek worden vervolgd als zij hun recht uitoefenen om hun informatiebronnen te verzwijgen.
(Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 7 april 2005.
ALBERT
Van Koningswege :
De minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX)Gepost door: Luc Lamine | 26-08-05

De commentaren zijn gesloten.